Family Tineidae ヒロズコガ科

Subfamily Erechthiinae ツマオレガ亜科

[0720] Dryadaula epischista (Meyrick, 1936) ヒメツマオレガ
[0722] Erechthias atririvis (Meyrick, 1931) クロスジツマオレガ
[----] Erechthias itoi Moriuti & Kadohara, 1994
[0721] Erechthias sphenoschista (Meyrick, 1931) ウスモンツマオレガ
[----] Erechthias zebrina (Butler, 1881)
[0723] Erechthias ioloxa (Meyrick, 1936) チビツマオレガ
[----] Comodica saitoi Moriuti & Kadohara, 1994
[0724] Comodica contributa (Meyrick, 1932) マダラシロツマオレガ