Family Lecithoceridae ヒゲナガキバガ科

[1235] Scythropiodes issikii (Takahashi, 1930) フタクロボシキバガ
[1236] Scythropiodes leucostola (Meyrick, 1921) ゴマフシロキバガ
[----] Scythropiodes sp. of Oku, 2003 カクバネゴマフシロキバガ
[----] Scythropiodes notocapna (Meyrick, 1925)
[1237] Scythropiodes lividula (Meyrick, 1932) ムモンヒロバキバガ
[1238] Scythropiodes malivora (Meyrick, 1930) フタテンヒロバキバガ
[1239] Scythropiodes venusta (Moriuti, 1977) シロヒロバキバガ
[1240] Rhizosthenes falciformis Meyrick, 1935 マエチャオオヒロバキバガ
[1241] Homaloxestis myeloxesta Meyrick, 1932 キベリハイヒゲナガキバガ
[1242] Homaloxestis hesperis Gozmány, 1978
[1243] Lecitholaxa thiodora (Meyrick, 1914) カクバネヒゲナガキバガ
[----] Lecithocera daebuensis Park, 1999
[----] Lecithocera chersitis Meyrick, 1918
[----] Lecithocera sp. 2 of Oku, 2003[nr. bimaculata Park]
[----] Lecithocera sp. 1 of Owada et al., 2005 [nr. tridentata Wu & Liu]
[----] Lecithocera sp. 2 of Owada et al., 2005 [nr. rotundata Gozmany]
[1244] Catacreagra notolychna (Meyrick, 1936) ムモンクロヒゲナガキバガ
[1245] Issikiopteryx japonica Moriuti, 1973 イッシキヒゲナガキバガ
[1246] Deltoplastis apostatis (Meyrick, 1932) オビカクバネヒゲナガキバガ
[1247] Athymoris martialis Meyrick, 1935 クロカクバネヒゲナガキバガ
[----] Halolaguna sublaxata Gozmány, 1978 コゲチャヒゲナガキバガ