Family Opostegidae ヒラタモグリガ科

Subfamily Opostegoidinae

[----] Opostegoides albellus Sinev, 1990 シロヒラタモグリガ
[0027] Opostegoides minodensis (Kuroko, 1982) ミノドヒラタモグリガ
[----] Opostegoides omelkoi Kozlov, 1985 ツマキヒラタモグリガ
[----] Opostegoides sp. of Oku, 2003 マエグロヒラタモグリガ
[----] Eosopostega issikii Davis, 1989