Family Scythrididae キヌバコガ科

[1208] Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) ヨツモンキヌバコガ
[1209] Scythris senescens (Stainton, 1859) キガシラキヌガ
[----] Scythris palustris (Zeller, 1855) クロキヌバコガ